Flex-C-Ment bezpečnostné listy

Bezpečnostné listy materiálov systému Flex-C-Ment si vo formáte pdf môžete stiahnuť tu: Flexcement-bezpecnostne-listy.pdf

 

Flex C Ment’s™  Accent Enhancer (Zvýrazňovač elektu)

Označenie výrobku: FCMAE 
Názov: FLEX-C-MENTTM Zvýrazňovač efektu
Číslo artikla: 00011 
Použitie hmoty/príprava: zmes na báze cementu

Výrobca/Dodávateľ:
DBS Insaat Taah Kimya San ve Tic Ltd Sti 
Akse Mah 471 Sok No.15 Cayirova / Gebze – KOCAELI /TURKEY 
Tel : +90 262 744 96 32 
Fax : +90 262 744 27 14 
e-mail : info@dekorbeton.com

Popis: 
Tento produkt sa používa na zvýraznenie alebo zvýšenie efektu Flex C Ment tekutých farieb pri použití na nátery stien. Základom výrobku je cementová zmes obsahujúca vhodné aditíva. Pred použitím, zmiešajte tento výrobok s Modifier 300TM (F-M300) na pastu podľa inštrukcií uvedených v manuáli pre užívateľa.

Upozornenie!
DOLEŽITÉ! PREČÍTAJTE PRED POUŽITÍM. Tento výrobok obsahuje Portlandský cement. Kontakt s cementom, čerstvo namiešaným betónom alebo maltou môže spôsobiť popáleniny. Vyhnite sa priamemu kontaktu s kožou. Pri prípadnom zasiahnutí kože rýchlo omyte kožu priamo alebo cez nasiaknuté oblečenie. V prípade, že tento výrobok popáli kožu, ihneď navštívte lekára. V prípade kontaktu s očami, okamžite vypláchnite vodou a konzultuje s lekárom. Tento výrobok môže obsahovať silicu. Silicový prach pri vdýchnutí môže spôsobiť respiračné alebo iné zdravotné problémy. Dlhšia inhalácia môže zapríčiniť neskoršie poškodenie pľúc, vrátane silicosis – pľúcnej fibrózy, prípadne rakovinu. Pri manipulácii s týmto výrobkom odporúčame použitie proti prachovej masky, ochranu očí a gumené čižmy a rukavice.
UDRŽUJTE MIMO DOSAHU DETÍ!

Údaje tu uvedené sú určené iba pre Vašu informáciu a sú pokladané za spoľahlivé. Avšak, DBS LTD nenesie zodpovednosť za žiadne výsledky získané osobami, na ktorých metódach DBS LTD nemá kontrolu. Užívateľ zodpovedá za vhodnosť použitia výrobkov FZ DBS, resp. výrobných metód tu uvedených, na určitý účel. V zmysle vyššie uvedeného , DBS LTD odmieta výslovne všetky záruky, výslovné alebo implicitné, vrátane záruk obchodovateľnosti a vhodnosti pre špecifický účel, vznikajúce z predaja alebo použitia DBS LTD výrobkov. DBS LTD ďalej odmieta akúkoľvek zodpovednosť za následné alebo náhodné škody akéhokoľvek druhu, vrátane ušlého zisku.

 

Flex C Ment’s™  COLOR HARDENER (Farebný vytvrdzovač povrchu)


Názov výrobku: 
Flex-C-Ment™ Color Hardener 

Výrobca:
DBS İnş. Taah. Kimya San. ve Tic. Ltd .
Şti. Altaycesme Mah Demirli Sitesi A Blok No.6 Duk.1 Maltepe
İstanbul - TURKEY 
Ph. (0090.216) 457 80 47 
Fax: (0090.216) 457 80 46 
www.dekorbeton.com

Xi : Dráždidlo
R36 dráždiaci oči      
R37 dráždiaci respiračný – dýchací systém
R38 dráždiaci kožu 
R43 môže spôsobiť precitlivelosť dotykom kože

Popis výrobku:    
Tento výrobok sa používa pre interiér/exteriér, príjazdové cesty, terasy, podlahy a podlahové povrchy. Základom výrobku je cementová zmes obsahujúca zvyčajné pridávané minerálne pigmenty a vhodné additíva. Táto vysoko hustá , extra jemná zmes je vyrobená pre dlho trvajúcu ochranu proti erózii a vysokej záťaži. Zmes Portlandského cementu. Zloženie: 
kremeň 99% silica 14808-60 (%60) 
toxický prach (cement) (%30) železité pigmenty (%5) 
(voliteľné) vhodné aditíva (5%) 

Technické údaje: 
Vlastnosti Flex-C-Ment™ vytvrdzovača farby
Doba tvrdnutia       Pevnosť v tlaku      
  7 dní                           2,800 psi 
28 dní                        > 4,000 psi 

Odolnosť proti opotrebeniu pre brúsenie:
Pri aplikácii 1 cm hrubej poterovej vrstvy na betónový základ je spotreba vytvrdzovača farby približne 4,0 kg/m2 +/-10% na čerstvo zbrúsený povrch. Pri testovaní povrchov sa postupovalo v súlade s normami SIST EN 13892 - 2. Odolnosť proti opotrebeniu bola testovaná v súlade s procedúrou SIST EN 13892 - 3 podľa Böhme DIN 18560. Výsledky testov sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:
                                                         Vzorka 1    Vzorka 2    Vzorka 3    Priemerná hodnota
Odolnosť proti opotrebeniu        4,1             4,5              4,2                 4,4
Najvyššia hodnota    4,5

Záruky výrobcu:
Údaje tu uvedené sú určené iba pre Vašu informáciu a sú pokladané za spoľahlivé. Avšak, DBS LTD nenesie zodpovednosť za žiadne výsledky získané osobami, na ktorých metódach DBS LTD nemá kontrolu. Užívateľ zodpovedá za vhodnosť použitia výrobkov fy DBS, resp. výrobných metód tu uvedených, na určitý účel. V zmysle vyššie uvedeného , DBS LTD odmieta výslovne všetky záruky, výslovné alebo implicitné, vrátane záruk obchodovateľnosti a vhodnosti pre špecifický účel, vznikajúce z predaja alebo použitia DBS LTD výrobkov. DBS LTD ďalej odmieta akúkoľvek zodpovednosť za následné alebo náhodné škody akéhokoľvek druhu, vrátane ušlého zisku.

DOLEŽITÉ! PREČÍTAJTE PRED POUŽITÍM!
Tento výrobok obsahuje Portlandský cement. Kontakt s cementom, čerstvo namiešaným betónom alebo maltou môže spôsobiť popáleniny. Vyhnite sa priamemu kontaktu s kožou. Pri prípadnom zasiahnutí kože rýchlo omyte kožu priamo alebo cez nasiaknuté oblečenie. V prípade, že tento výrobok popáli kožu, ihneď navštívte lekára. V prípade kontaktu s očami, okamžite vypláchnite vodou a konzultuje s lekárom. Tento výrobok môže obsahovať silicu. Silicový prach pri vdýchnutí môže spôsobiť respiračné alebo iné zdravotné problémy. Dlhšia inhalácia môže zapríčiniť neskoršie poškodenie pľúc, vrátane silikózy – pľúcnej fibrózy, prípadne rakovinu. Pri manipulácii s týmto výrobkom odporúčame použitie proti prachovej masky, ochranu očí a gumené čižmy a rukavice.
UDRŽUJTE MIMO DOSAHU DETÍ!


Flex C Ment’s™  Liquid Colour  (Tekuté farby)

ČASŤ  1 – Identifikácia substancie 

Detaily výrobku: 
Kód výrobku. FCMLC 
Obchodný názov: FLEX-C-MENTTM Tekuté farby 
Číslo tovaru: 000014 
Použitie substancie/príprava: Tekuté – železité pigmentové 

Dodávateľ:
DBS Insaat Taah Kimya San ve Tic Ltd Sti 
Akse Mah 471 Sok No.15 Cayirova / Gebze – KOCAELI /TURKEY 
Tel : +90 262 744 96 32 
Fax : +90 262 744 27 14 
e-mail : info@dekorbeton.com 

ČASŤ  2 – Identifikácia rizík 
Xi : Dráždidlo 
R22                škodlivé pri prehltnutí 
R36                dráždivé na oči
R37                dráždivé na dýchací systém
R38                dráždivé na kožu
R43                môže spôsobiť precitlivenosť pri kontakte s kožou
Koža:            Tento výrobok môže spôsobiť podráždenie kože alebo vyrážky pri dlhšom alebo opakovanom kontakte.
Vdýchnutie:  Nadmerné vystavenie sa výparom alebo rozprášeným kvapkám po nanášaní farby sprejom môže zapríčiniť podráždenie očí, nosa a hrdla.
Oči:              Tento materiál môže byť dráždivý pre oči. 
Primárny spôsob vniknutia: Vdýchnutie výparov.
Karcinogenicída: Štúdia venovaná inhalácii uskutočnená na laboratórnych zvieratách, ktoré boli vystavené vysokej koncentrácii vinyl acetátu počas 6 hodín denne, po dobu 5 dní týždenne v priebehu vyše 2 rokov preukázala vývoj nosových nádorov. Niektoré z týchto nádorov sa ukázali ako rakovinové. Avšak v súčasnosti nie sú dostačujúce dôkazy o tom, že vinyl acetát spôsobuje rakovinu u ľudí. Pri dostatočnom vetraní a udržaní koncentrácie vinyl acetátu vo vzduchu pod hranicou odporúčaného limitu, je riziko pri použití výrobku minimálne 

ČASŤ  3 – Zloženie/ingrediencie
Chemická charakteristika: Roztok na vodnej báze 
Popis:

Zmes nižšie uvedených substancií s nerizikovými prísadami:     
                                                                   
Cas No.         EC No.
Iron hydroxide oxide /oxid železitý/      20344-49-4    243-746-4
Diiron trioxide /trioxid durénový/          1309-37-1       215-168-2
Triiron tetraoxide                                      1317-61-9        215-277-5
Titanium dioxide /dioxid titanový/         13463-67-7      236-675-5
Voda                                                            7732-18-5       231-791-2

ČASŤ  4 – Fyzikálne a chemické vlastnosti
Všeobecné informácie 
Forma:   tekutina 
Farba:    podľa špecifikácie výrobku 
Zápach: charakteristický 
Zmeny podmienok:
Bod topenia: neurčený
Bod varu: neurčený
Bod vznietenia: - 
Samovznietenie: Výrobok nie je samo vznetlivý.
Nebezpečenstvo explózie: Výrobok nepredstavuje riziko výbuchu.
Tlak pár pri 20°C (68°F): 23,0 hPa (17 mm Hg) 
Hustota pri 20°C (68°F): 1,20 g/cm³ 
Rozpustnosť/Miešateľnosť s vodou: nemiešateľné, resp. ťažko zmiešať
Obsah rozpúšťadiel: 0.0 % 
Organické rozpúšťadlá: 0.0 % 
Voda: 70.0 % 
Obsah pevnej zložky (pigmenty oxidu železitého): 30.0 %
Prchavé organické zlúčeniny: neurčené
Index odrazu slnečného svetla (SRI) pre farbený betón 0,44
OBSAH UHLÍKA  (%)                               30-35 
OBSAH VODY  (%):                                65-70 
ŠPECIFICKÁ (MERNÁ) TIAŽ:                  1,15 g/cm3 
SUŠINA:                                                3,17 
VO VODE ROZPUSTNÉ SOLI (%):          <0,5
VISKOZITA:                                           54 KU 
POKRYTIE:                                            min. 14 m²/l 
USADENINY:                                          veľmi jemné

ČASŤ  7 – Stálosť a reaktivita 
Tepelný rozklad/čomu sa treba vyhnúť: Ak sa výrobok používa v súlade so špecifikáciou, nehrozí žiaden rozklad.
Nebezpečné reakcie: Nie sú známe žiadne nebezpečné reakcie.
Nebezpečné produkty rozkladu: Nie sú známe.

ČASŤ  8 – Ostatné informácie 
Údaje tu uvedené sú určené iba pre Vašu informáciu a sú pokladané za spoľahlivé. Avšak, DBS LTD nenesie zodpovednosť za žiadne výsledky získané osobami, nad metódami ktorých DBS LTD nemá kontrolu. Užívateľ zodpovedá za vhodnosť použitia výrobkov fy DBS, resp. výrobných metód tu uvedených, na určitý účel. V zmysle vyššie uvedeného , DBS LTD odmieta výslovne všetky záruky, výslovné alebo implicitné, vrátane záruk obchodovateľnosti a vhodnosti pre špecifický účel, vznikajúce z predaja alebo použitia DBS LTD výrobkov. DBS LTD ďalej odmieta akúkoľvek zodpovednosť za následné alebo náhodné škody akéhokoľvek druhu, vrátane ušlého zisku.


Flex C Ment’s™ Flex Seal Protector (Lak)

ČASŤ  1 – Identifikácia substancie

Detaily výrobku: 
Kód výrobku. FCMFLXP 
Obchodný názov: FLEX-C-MENTTM Flex Seal Protector
Číslo tovaru: 00009 
Použitie substancie/príprava: Acrylové spojivo na báze vody pre vertikálne nátery

Dodávateľ:
DBS Insaat Taah Kimya San ve Tic Ltd Sti 
Akse Mah 471 Sok No.15 Cayirova / Gebze – KOCAELI /TURKEY 
Tel : +90 262 744 96 32 
Fax : +90 262 744 27 14 
e-mail : info@dekorbeton.com 

ČASŤ  2 – Identifikácia rizík 
Xi : Dráždidlo 
R36                dráždivé na oči
R37                dráždivé na dýchací systém
R38                dráždivé na kožu
R43                môže spôsobiť precitlivenosť pri kontakte s kožou

Výrobok neobsahuje nebezpečné materiály:                       Cas No:                     EC No: 
Acrylový copolymer                                                             151-21-3                     205-788-1 
Roztok polyeter. modifikovaného siloxanu                              34590-94-8                 252-104-2 
2-amino 2-methyl 1 propanol                                                 124-68-5                     204-709-8 
5 chloro 2 methyl 2,3 dihydroisothiazol                                   26172-55-4                 247-500-7 
Voda                                                                                   7732-18-5                   231-791-2

ČASŤ  3 – Určenie výrobku
Penetračné spojivo na báze vody a čistej silikónovej živice, vyvinuté pre povrchy s minerálnou štruktúrou. 

ČASŤ  4 – Vlastnosti
Preniká účinne do všetkých povrchov na minerálnej báze (napr. betón, malta, pórobetón a prírodný kameň) a zabraňuje kapilárnemu absorbovaniu vody. Pri prevencii hromadenia špiny, taktiež je odolný voči plesniam a rastu húb.

ČASŤ  5 - Použitie
Používa sa ako ochranné spojivo na prírodný kameň na zabezpečenie dlhej životnosti reštaurátorských opráv historických pamiatok. Taktiež sa používa na zamedzenie vsakovania vody na všetky povrchy s minerálnou štruktúrou (na báze cementu), ktoré sú vystavené pôsobeniu vody. 

ČASŤ  6 – Spôsob aplikácie
Aplikujte bez riedenia pomocou kefy alebo valčeka po odstránení všetkého prachu, špiny alebo starých náterov na povrchu. Pre lepšiu ochranu znovu naneste ďalšiu vrstvu hneď po absorbovaní prvej vrstvy do povrchu. 
Pozn.: Aplikácia druhej vrstvy má efekt v lesklejšom povrchu. 

ČASŤ  7 – Technická špecifikácia
VZHĽAD: transparentný – matný
FARBA: priezračná kvapalina
OBSAH TUHEJ ZLOŹKY:  min. 25 % celkovej váhy
ŠPECIFICKÁ (MERNÁ) TIAŽ: 1.01 g/cm³ 
SKLADOVATEĹNOSŤ: min. 1 rok v pôvodnom, neotváranom balení pri teplote 25 º C
TEPLOTA/BOD VZPLANUTIA: -
DOBA SCHNUTIA: l deň (24 h)
POMER RIEDENIA: Neriediť – produkt je pripravený na použitie
POKRYTIE – spotreba: 14-16 m2 na 1 liter na väčšinu povrchov

ČASŤ  8 – Ostatné informácie 
Údaje tu uvedené sú určené iba pre Vašu informáciu a sú pokladané za spoľahlivé. Avšak, DBS LTD nenesie zodpovednosť za žiadne výsledky získané osobami, nad metódami ktorých DBS LTD nemá kontrolu. Užívateľ zodpovedá za vhodnosť použitia výrobkov fy DBS, resp. výrobných metód tu uvedených, na určitý účel. V zmysle vyššie uvedeného , DBS LTD odmieta výslovne všetky záruky, výslovné alebo implicitné, vrátane záruk obchodovateľnosti a vhodnosti pre špecifický účel, vznikajúce z predaja alebo použitia DBS LTD výrobkov. DBS LTD ďalej odmieta akúkoľvek zodpovednosť za následné alebo náhodné škody akéhokoľvek druhu, vrátane ušlého zisku.

 

FLEX-C-MENT™ Flex Seal SPX (Lak)

ČASŤ  1 – Identifikácia výrobku 
Detaily výrobku: 
Kód výrobku. FS-SPX 
Obchodný názov: FLEX-C-MENT™ Flex Seal SPX 
Číslo tovaru: 00025 
Použitie substancie/príprava: Acrylové spojivo na báze rozpúšťadla pre betónové nátery 

Dodávateľ:
DBS Insaat Taah Kimya San ve Tic Ltd Sti 
Akse Mah 471 Sok No.15 Cayirova / Gebze – KOCAELI /TURKEY 
Tel : +90 262 744 96 32 
Fax : +90 262 744 27 14 
e-mail : info@dekorbeton.com 

ČASŤ  2 – Identifikácia rizík 
Xn : škodlivé
R10               zápalné, horľavé
R20/21          škodlivé pri inhalácii a kontakte s kožou 
R36/37/38     dráždivé na oči, dýchací systém a kožu
R42               môže spôsobiť dráždenie pri vdýchnutí 
R43               môže spôsobiť dráždenie pri kontakte s kožou

Horľavé. Škodlivé pri vdýchnutí. Môže spôsobiť dráždenie pri vdýchnutí. Opakované vystavenie sa kontaktu s výrobkom môže spôsobiť vysušenie kože alebo jej popraskanie.

ČASŤ  3 - Zloženie/informácie o ingredienciách
Bezrizikové materiály v tomto výrobku                 Cas No:         EC No:          Pre-Registration Ref. No. 
Acrylový kopolymer (modifik. acrylová živica)          151-21-3         205-788-1      05-2115119871-48-0000 
Rozpúšťacia zmes (Xylene)                                    8026-09-3       215-535-7      05-2117964661-36-0000 
Živicový lepiaci prostriedok (silicon dioxide)             112945-52-5    231-545-4      05-2117965068-33-0000 

ČASŤ  4 – Manipulácia a uskladnenie
Udržiavajte nádobu s produktom v suchu a tesne uzatvorený na chladnom a dobre vetranom mieste. Ďalšie informácie, týkajúce sa skladovacích podmienok, ktoré je nevyhnutné dodržiavať na zachovanie kvality produktu, je možné nájsť na informačnom liste o našom výrobku. Zabezpečte primerané vetranie, resp. ventiláciu výparov na pracovisku. V prípade aplikácie produktu sprejovaním je nevyhnutná ventilácia výparov. Vyhnite sa kontaktu s kožou a očami. Zabezpečte primeranú ventiláciu a v prípade nutnosti odsávanie vzduchu na pracovisku.
Je potrebné zabezpečiť ochranu pred explóziou.

ČASŤ  5 – Opatrenia pre kontakt s výrobkom /Osobná ochrana 
Používajte vhodné ochranné oblečenie, ochranné rukavice a ochranné okuliare/masku. Ochrana dýchacích ciest je potrebná v nedostatočne ventilovaných pracoviskách, ako aj počas aplikácie sprejovaním. Odporúča sa maska na prívod vzduchu, resp. pri krátkodobej práci, kombinácia filtra na drevené uhlie s filtrom na pevné častice.V prípade hypersenzitivity (vysokej precitlivenosti) dýchacieho traktu (napr. astmatici a trpiaci chronickou bronchitídou) sa neodporúča práca s výrobkom. Symptómy zasiahnutia dýchacieho traktu sa môžu objaviť i niekoľko hodín po nadmernom vystavení sa škodlivému vplyvu.Držte mimo potravín, nápojov a tabakových výrobkov. Pred pracovnými prestávkami, ako aj po skončení práce, si starostlivo umyte ruky. Pracovné odevy skladujte separátne. Všetky kontaminované časti odevu ihneď vyzlečte.  

ČASŤ  6 - Fyzikálne a chemické vlastnosti: 
Forma: Viskózna číra kvapalina
Farba: Transparentné
Zápach: Aróma rozpúšťadla 
Počiatočný bod varu: cca 109 °C 
Hustota: cca 900 kg/cm³ pri 20 °C
cca 300-500 mPa pri 23°C viskozite
Rozpustnosť vo vode: nerozpustné
Teplota vzplanutia/vznietenia: < 28°C 
Rýchlosť odparovania: (BAC=1) <1

ČASŤ  7 – Stálosť a reaktivita 
Nebezpečné rozkladné výrobky: Pri správnom skladovaní a manipulácii však nebezpečenstvo rozkladu nehrozí. Nereaguje s vodou a organickými rozpúšťadlami.

ČASŤ  8 – Technické údaje
TYP SPOJIVA: Termoplastická acrylová živica  
VISKOZITA: 100-105 Sec .Ford Cup 4/25ºC 
ŠPECIFICKÁ (MERNÁ) TIAŽ: 0.98-0.99 g/cm³ 
OBSAH PEVNEJ ZLOŽKY (Váha % ): 17-18 % 
ODPORÚČANÁ HRÚBKA NÁTERU: 10 micron suchá - tenká vrstva jedného náteru. SPOTREBA (pri odporúčanej hrúbke náteru): 240 – 250 g/m2 
DOBA SCHNUTIA: Suché na dotyk po 15-20 min ; Ťažké schnutie 12 h pri 25 º C a 65% relatívnej vlhkosti. Pri teplote pod 10 ºC alebo podmienkach vysokej vlhkosti sa doba schnutia predĺži. 
VÝŠKA/HODNOTA LESKU (60°): 30 MAT 
TEPLOTA/BOD VZPLANUTIA: 28 º C 
POMER RIEDENIA: Nerieďte – produkt je pripravený na použitie
SKLADOVACIA TEPLOTA: Teplota skladovania nesmie presiahnuť +35 °C.

ČASŤ  9 – Použitie a aplikácia 
Príprava povrchu:
Vzhľadom na širokú škálu podkladových povrchov a materiálov, ďalej na spôsoby prípravy, aplikácie a prostredia, zákazníkovi sa odporúča otestovať priľnavosť a kompatibilitu výrobku na nenápadnom kúsku plochy ešte pred rozsiahlou aplikáciou. Všetky povrchy musia byť čisté, suché a bez mastnoty, oleja, zvyškov starých náterov, spojív, apod.
Aplikácia:
Aplikuje sa na suchý povrch. 
Vonkajšia teplota, teplota povrchu a materiálu musia byť v rozmedzí +5° a +35°C a minimálne nad rosným bodom počas a po dobu 24 h po aplikácii. Neaplikujte v prípade, že sa očakáva dážď v priebehu 6 h nasledujúcich po aplikácii.Aplikujte pomocou kefy, valčeka alebo prístroja na sprejovanie. 
V prípade nanášania 2 vrstiev: 
Prvá vrstva/náter: Zmiešajte Flex Seal Supreme SM s 20% Xylene pre lepšiu penetráciu prvej vrstvy/náteru. Aplikujte prvú vrstvu  rovnomerne, nanášajúc jedným smerom. Nechajte schnúť min. 8 h pred tým, než nanesiete druhú vrstvu. Nenanášajte viac ako treba – kefovanie alebo rolovanie valčekom po čiastočne suchom materiáli môže spôsobiť oddelenie sa/odlepenie sa náteru od povrchu. Nechajte materiál riadne vyschnúť. Druhý náter: pre čo najlepšie prekrytie, aplikujte druhý náter kolmo na prvý. Dve vrstvy produktu Flex Seal Supreme SM spojiva sú zvyčajne postačujúce. 

Flex Seal SPX je transparentné spojivo na acrylovej báze vytvorené  na prilepenie – spojenie betónových alebo iných murárskych povrchov  tak, aby poskytlo trvácnu, pevnú, dekoratívnu finálnu povrchovú úpravu .

Vlastnosti: 
• Tenká vrstva zachováva architektonické detaily
• Chráni a skrášľuje betón a murivo v exteriéroch  
• Priľne k povrchu
• Odolný voči oleju, benzínu, vode a ultrafialovému žiareniu 

Odporúčané použitie:
• Parkovacie garáže
• Terasy a chodníky 
• Bazény 
• Betónové príjazdové cesty
• Garážové podlahy 
• Steny z blokov a štukované steny
• Ostatné betónové stavby

Flex Seal SPX je betónové spojivo na báze rozpúšťadla, ktoré sa používa hlavne na exteriérové betónové povrchy. Môže sa použiť aj na interiérové povrchy, ako napr. garážové podlahy, avšak iba v prípade, že priestor umožňuje dobrú ventiláciu. 

SKLADOVATEĽNOSŤ: 2 roky v uzatvorenej, nepoužitej originálnej plechovici  pri dodržaní správnych skladovacích podmienok.

ČASŤ  10 – Ostatné informácie
Údaje tu uvedené sú určené iba pre Vašu informáciu a sú pokladané za spoľahlivé. Avšak, DBS LTD nenesie zodpovednosť za žiadne výsledky získané osobami, nad metódami ktorých DBS LTD nemá kontrolu. Užívateľ zodpovedá za vhodnosť použitia výrobkov fy DBS, resp. výrobných metód tu uvedených, na určitý účel. V zmysle vyššie uvedeného , DBS LTD odmieta výslovne všetky záruky, výslovné alebo implicitné, vrátane záruk obchodovateľnosti a vhodnosti pre špecifický účel, vznikajúce z predaja alebo použitia DBS LTD výrobkov. DBS LTD ďalej odmieta akúkoľvek zodpovednosť za následné alebo náhodné škody akéhokoľvek druhu, vrátane ušlého zisku.

 

FLEX-C-MENT™ Flex Seal Supreme SG/SM (Lak)

ČASŤ  1 – Identifikácia substancie
Detaily výrobku:
Kód výrobku. FCMFLXSSPSM
Obchodný názov: FLEX-C-MENT™ Flex Seal Supreme SG/SM
Číslo tovaru: 00006 
Použitie substancie/príprava: Acrylové spojivo na báze rozpúšťadla pre betónové nátery

Dodávateľ:
DBS Insaat Taah Kimya San ve Tic Ltd Sti 
Akse Mah 471 Sok No.15 Cayirova / Gebze – KOCAELI /TURKEY 
Tel : +90 262 744 96 32 
Fax : +90 262 744 27 14 
e-mail : info@dekorbeton.com 

ČASŤ  2 – Identifikácia rizík 
Xn : škodlivé
R10                zápalné, horľavé
R20/21           škodlivé pri inhalácii a kontakte s kožou 
R36/37/38      dráždivé na oči, dýchací systém a kožu
R42                môže spôsobiť dráždenie pri vdýchnutí 
R43                môže spôsobiť dráždenie pri kontakte s kožou

Horľavé. Škodlivé pri vdýchnutí. Môže spôsobiť dráždenie pri vdýchnutí. Opakované vystavenie sa kontaktu s výrobkom môže spôsobiť vysušenie kože alebo jej popraskanie.

ČASŤ  3 - Zloženie/informácie o ingredienciách

Bezrizikové materiály v tomto výrobku                    Cas No:             EC No:         Pre-Registration Ref. No. 
Acrylový kopolymer (modifik. acrylová živica)             151-21-3            205-788-1      05-2115119871-48-0000 
Rozpúšťacia zmes (Xylene)                                       8026-09-3          215-535-7      05-2117964661-36-0000 
Živicový lepiaci prostriedok (silicon dioxide)                112945-52-5       231-545-4      05-2117965068-33-0000 

ČASŤ  4 – Manipulácia a uskladnenie
Udržiavajte nádobu s produktom v suchu a tesne uzatvorený na chladnom a dobre vetranom mieste. Ďalšie informácie, týkajúce sa skladovacích podmienok, ktoré je nevyhnutné dodržiavať na zachovanie kvality produktu, je možné nájsť na informačnom liste o našom výrobku. Zabezpečte primerané vetranie, resp. ventiláciu výparov na pracovisku. V prípade aplikácie produktu sprejovaním je nevyhnutná ventilácia výparov. Vyhnite sa kontaktu s kožou a očami. Zabezpečte primeranú ventiláciu a v prípade nutnosti odsávanie vzduchu na pracovisku. Je potrebné zabezpečiť ochranu pred explóziou.

ČASŤ  5 – Opatrenia pre kontakt s výrobkom /Osobná ochrana 
Používajte vhodné ochranné oblečenie, ochranné rukavice a ochranné okuliare/masku. Ochrana dýchacích ciest je potrebná v nedostatočne ventilovaných pracoviskách, ako aj počas aplikácie sprejovaním. Odporúča sa maska na prívod vzduchu, resp. pri krátkodobej práci, kombinácia filtra na drevené uhlie s filtrom na pevné častice.V prípade hypersenzitivity (vysokej precitlivenosti) dýchacieho traktu (napr. astmatici a trpiaci chronickou bronchitídou) sa neodporúča práca s výrobkom. Symptómy zasiahnutia dýchacieho traktu sa môžu objaviť i niekoľko hodín po nadmernom vystavení sa škodlivému vplyvu. Držte mimo potravín, nápojov a tabakových výrobkov. Pred pracovnými prestávkami, ako aj po skončení práce, si starostlivo umyte ruky. Pracovné odevy skladujte separátne. Všetky kontaminované časti odevu ihneď vyzlečte.  

ČASŤ  6 - Fyzikálne a chemické vlastnosti: 
Forma: Viskózna číra kvapalina
Farba: Transparentné
Zápach: Aróma rozpúšťadla 
Počiatočný bod varu: cca 109 °C 
Hustota: cca 910 kg/cm³ pri 20 °C 
cca 300-500 mPa pri 23°C viskozite
Rozpustnosť vo vode: nerozpustné
Teplota vzplanutia/vznietenia: < 28°C 
Rýchlosť odparovania: (BAC=1) <1

ČASŤ  7 – Stálosť a reaktivita
 
Nebezpečné rozkladné výrobky: Pri správnom skladovaní a manipulácii však nebezpečenstvo rozkladu nehrozí. Nereaguje s vodou a organickými rozpúšťadlami.

ČASŤ  8 – Technické údaje
TYP SPOJIVA: Termoplastická acrylová živica  
VISKOZITA: 75-80 Sec .Ford Cup 4/25ºC 
ŠPECIFICKÁ (MERNÁ) TIAŽ: 0.98-0.99 g/cm³ 
OBSAH PEVNEJ ZLOŽKY (Váha % ): 30-32 %
ODPORÚČANÁ HRÚBKA NÁTERU: 20 micron suchá - tenká vrstva jedného náteru. SPOTREBA (pri odporúčanej hrúbke náteru): 250 g/m2 
DOBA SCHNUTIA: Suché na dotyk po 15-20 min ; Ťažké schnutie 12 h pri 25 º C a 65% relatívnej vlhkosti. Pri teplote pod 10 ºC alebo podmienkach vysokej vlhkosti sa doba schnutia predĺži. 
VÝŠKA/HODNOTA LESKU (60°): 30 MAT
TEPLOTA/BOD VZPLANUTIA: 28 º C 
POMER RIEDENIA: Nerieďte – produkt je pripravený na použitie
SKLADOVACIA TEPLOTA: Teplota skladovania nesmie presiahnuť +35 °C.

ČASŤ  9 – Použitie a aplikácia 
Príprava povrchu: 
Vzhľadom na širokú škálu podkladových povrchov a materiálov, ďalej na spôsoby prípravy, aplikácie a prostredia, zákazníkovi sa odporúča otestovať priľnavosť a kompatibilitu výrobku na nenápadnom kúsku plochy ešte pred rozsiahlou aplikáciou. Všetky povrchy musia byť čisté, suché a bez mastnoty, oleja, zvyškov starých náterov, spojív, apod.

Aplikácia:
Aplikuje sa na suchý povrch. 
Vonkajšia teplota, teplota povrchu a materiálu musia byť v rozmedzí +5° a +35°C a minimálne nad rosným bodom počas a po dobu 24 h po aplikácii. Neaplikujte v prípade, že sa očakáva dážď v priebehu 6 h nasledujúcich po aplikácii.
Aplikujte pomocou kefy, valčeka alebo prístroja na sprejovanie. 
V prípade nanášania 2 vrstiev: 
Prvá vrstva/náter: Zmiešajte Flex Seal Supreme SM s 20% Xylene pre lepšiu penetráciu prvej vrstvy/náteru. Aplikujte prvú vrstvu  rovnomerne, nanášajúc jedným smerom. Nechajte schnúť min. 8 h pred tým, než nanesiete druhú vrstvu. 
Nenanášajte viac ako treba – kefovanie alebo rolovanie valčekom po čiastočne suchom materiáli môže spôsobiť oddelenie sa/odlepenie sa náteru od povrchu. Nechajte materiál riadne vyschnúť. Druhý náter: pre čo najlepšie prekrytie, aplikujte druhý náter kolmo na prvý. Dve vrstvy produktu Flex Seal Supreme SM spojiva sú zvyčajne postačujúce. Flex Seal SPX je transparentné spojivo na acrylovej báze vytvorené  na prilepenie – spojenie betónových alebo iných murárskych povrchov  tak, aby poskytlo trvácnu, pevnú, dekoratívnu finálnu povrchovú úpravu .

Vlastnosti: 
• Tenká vrstva zachováva architektonické detaily
• Chráni a skrášľuje betón a murivo v exteriéroch  
• Priľne k povrchu
• Trvácna finálna povrchová úprava
• Odolný voči oleju, benzínu, vode a ultrafialovému žiareniu 

Odporúčané použitie:
• Mosty a mostové stavby
• Parkovacie garáže
• Terasy a chodníky 
• Bazény 
• Betónové príjazdové cesty
• Garážové podlahy - plochy
• Steny z blokov a štukované steny
• Ostatné betónové stavby

Flex Seal SPX je betónové spojivo na báze rozpúšťadla, ktoré sa používa hlavne na exteriérové betónové povrchy. Môže sa použiť aj na interiérové povrchy, ako napr. garážové podlahy, avšak iba v prípade, že priestor umožňuje dobrú ventiláciu. 

SKLADOVATEĽNOSŤ: 2 roky v uzatvorenej, nepoužitej originálnej plechovici  pri dodržaní správnych skladovacích podmienok.

ČASŤ  10 - Ostatné informácie
Údaje tu uvedené sú určené iba pre Vašu informáciu a sú pokladané za spoľahlivé. Avšak, DBS LTD nenesie zodpovednosť za žiadne výsledky získané osobami, nad metódami ktorých DBS LTD nemá kontrolu. Užívateľ zodpovedá za vhodnosť použitia výrobkov fy DBS, resp. výrobných metód tu uvedených, na určitý účel. V zmysle vyššie uvedeného , DBS LTD odmieta výslovne všetky záruky, výslovné alebo implicitné, vrátane záruk obchodovateľnosti a vhodnosti pre špecifický účel, vznikajúce z predaja alebo použitia DBS LTD výrobkov. DBS LTD ďalej odmieta akúkoľvek zodpovednosť za následné alebo náhodné škody akéhokoľvek druhu, vrátane ušlého zisku.


FLEX-C-MENT™ Flex Seal (Základ pre miešanie farieb)

Detaily výrobku: 
Kód výrobku. FCMFLXS 
Obchodný názov: FLEX-C-MENT™ Flex Seal 
Číslo tovaru: 00007 
Použitie substancie/príprava: Acrylové spojivo na báze vody – farbiaca prísada

Dodávateľ:
DBS Insaat Taah Kimya San ve Tic Ltd Sti 
Akse Mah 471 Sok No.15 Cayirova / Gebze – KOCAELI /TURKEY 
Tel : +90 262 744 96 32 
Fax : +90 262 744 27 14 
e-mail : info@dekorbeton.com 

Varovanie: Xi: Dráždidlo 
R36                dráždivé na oči
R37                dráždivé na dýchací systém
R38                dráždivé na kožu
R43                môže spôsobiť precitlivenosť pri kontakte s kožou

Použitie:
Flex-Seal je acrylové spojivo na vodnej báze, ktoré sa používa so všetkými farebnými aplikáciami (na steny i podlahy). Produkt sa mieša s tekutými farbami v rôznom pomere (viď farebné vzorky) v závislosti na požadovanej intenzite farby pre farbiace aplikácie tak stenových, ako aj podlahových povrchov. Flex-Seal a tekuté farebné zmesi sa môžu nanášať pomocou spreja, kefy alebo špongie.

1.    FYZIKÁLNE VLASTNOSTI
1.1    Vhodná acrylová živica
1.2    10 % neprchavé
1.3    Vzhľad: v mokrom stave – smotanovo biela
1.4    Vzhľad: v suchom stave – priezračná saténová finálna úprava
1.5    Čistenie: vodou a mydlom
1.6    Zápach - slabý

2.    TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
2.1    Farba: kvapalina
2.2    Objem pevnej zložky: min. 15 % celkovej váhy
2.3    Špecifická /merná/ tiaž: 1.01 g/cm³
2.4    Skladovateľnosť: 1 rok v originálnom neotváranom balení pri izbovej teplote 20 º C
2.5    Teplota/bod vznietenia: -
2.6    Doba schnutia: 1 deň (24 h)
2.7    Pomer riedenia: Neriediť – pripravené na použitie
2.8    Pokrytie – spotreba: 14-16 m2 na 1 liter na väčšinu povrchov.

3.    FLEX-SEAL VYHOVUJE NASLEDUJÚCIM ASTM:
ASTM D-1475  Váha na 1 galón 8,41 
ASTM D-1653  Odparovanie vlhkosti) 
ASTM D-1849 – Teplotná stálosť 120° F 
ASTM D-2243 – Stálosť pri zmrazení a rozmrazení 
ASTM D-2369-93 – Obsah tuhej zložky – 10% 
ASTM D-3960 - VOC menej než 50 g/l 
ASTM E-70 – PH 
ASTM E-514-74 (62 mph – test naviatym dažďom) 
ASTM G-53 – UV stálosť– vynikajúce hodnoty 
Federálna špecifikácia TTP-0035 (priepustnosť vody, 98 mph - test naviatym dažďom).
 

Flex C Ment’s™ MICRO FLEX (Podklad na premaľovanie povrchu)

Detaily výrobku: 
Kód výrobku FCMMF 
Obchodné meno: FLEX-C-MENTTM Micro Flex 
Číslo tovaru: 00010 
Použitie substancie/príprava: Zmes na báze cementu 

Výrobca/Dodávateľ 
DBS Insaat Taah Kimya San ve Tic Ltd Sti 
Akse Mah 471 Sok No.15 Cayirova / Gebze – KOCAELI
/TURKEY 
Tel : +90 262 744 96 32 
Fax : +90 262 744 27 14 
e-mail : info@dekorbeton.com 

Popis: 
Tento výrobok sa používa na prekrytie – premaľovanie existujúceho farbeného povrchu pomocou Flex-C-Ment systému. Tento výrobok predstavuje zmes na báze cementu, obsahujúca špeciálne prísady. Pred použitím zmiešajte výrobok so zmiešaným Modifier 300™ (F-M300) do latexovej náterovej konzistencie. 

Výstraha! DOLEŽITÉ! PREČÍTAJTE PRED POUŽITÍM!
Tento výrobok obsahuje Portlandský cement. Kontakt s cementom, čerstvo namiešaným betónom alebo maltou môže spôsobiť popáleniny. Vyhnite sa priamemu kontaktu s kožou. Pri prípadnom zasiahnutí kože rýchlo omyte kožu priamo alebo cez nasiaknuté oblečenie. V prípade, že tento výrobok popáli kožu, ihneď navštívte lekára. V prípade kontaktu s očami, okamžite vypláchnite vodou a konzultuje s lekárom. Tento výrobok môže obsahovať silicu. Silicový prach pri vdýchnutí môže spôsobiť respiračné alebo iné zdravotné problémy. Dlhšia inhalácia môže zapríčiniť neskoršie poškodenie pľúc, vrátane silikózy – pľúcnej fibrózy, prípadne rakovinu. Pri manipulácii s týmto výrobkom odporúčame použitie proti prachovej masky, ochranu očí a gumené čižmy a rukavice.

UDRŽUJTE MIMO DOSAHU DETÍ!
 
Údaje tu uvedené sú určené iba pre Vašu informáciu a sú pokladané za spoľahlivé. Avšak, DBS LTD nenesie zodpovednosť za žiadne výsledky získané osobami, na ktorých metódach DBS LTD nemá kontrolu. Užívateľ zodpovedá za vhodnosť použitia výrobkov fy DBS, resp. výrobných metód tu uvedených, na určitý účel. V zmysle vyššie uvedeného , DBS LTD odmieta výslovne všetky záruky, výslovné alebo implicitné, vrátane záruk obchodovateľnosti a vhodnosti pre špecifický účel, vznikajúce z predaja alebo použitia DBS LTD výrobkov. DBS LTD ďalej odmieta akúkoľvek zodpovednosť za následné alebo náhodné škody akéhokoľvek druhu, vrátane ušlého zisku.

 

Flex C Ment’s™ MODIFIER 300 – MODIFIKÁTOR 300 (Prísada)

Detaily výrobku:
Kód výrobku M300
Obchodné meno: FLEX-C-MENTTM Modifier 300 
Číslo tovaru: 00007
Použitie substancie/príprava: EVA polymér na vodnej báze

Výrobca/Dodávateľ:
DBS Insaat Taah Kimya San ve Tic Ltd Sti 
Akse Mah 471 Sok No.15 Cayirova / Gebze – KOCAELI
/TURKEY 
Tel : +90 262 744 96 32 
Fax : +90 262 744 27 14 
e-mail : info@dekorbeton.com 

Xi : Dráždidlo
R36 dráždiaci oči      
R37 dráždiaci respiračný – dýchací systém
R38 dráždiaci kožu 
R43 môže spôsobiť precitlivelosť dotykom kože

Použitie:
Flex-C-Ment’s™ Modifier 300 je polymérna prísada do betónových zmesí, ktorá dodáva betónovým a cementovým zmesiam jedinečné ohybové vlastnosti.
Modifikátor 300 sa riedi s čistou vodou v pomere 1:2 pre prípravu výrobkov Flex C Ment: Underlay Mix, Accent Enhancer, Micro Flex, Repair Mix.

Obmädzenia:
Nepoužívajte, resp. neaplikujte na zamrznuté alebo ľadom pokryté povrchy. Neaplikujte v prípade, že teplota okolitého vzduchu alebo povrchu klesla pod bod mrazu, resp. ak sa očakáva pokles teploty pod 5°C v priebehu 4-8 hodín.
Chráňte Flex-C-Ment™ Modifikátor 300 pred mrazom. 

1. FYZIKÁLNE VLASTNOSTI
1.1 Vhodnosť EVA živice 
1.2 Neprchavé
1.3 Vzhľad Wet – Milky White /doslova „mokro-mliečno biela“/
1.4 Vzhľad Dry- Clear Satin Finish /doslova „sucho-jasná saténová úprava/
1.5 Čistite mydlom a vodou. 
1.6 Zápach - slabý 

2. TECHNICKĚ  ŠPECIFIKÁCIE
Modifikátor 300 dodáva flexibilitu a zvyšuje adhézne vlastnosti výrobkov na báze cementu. Stredná hodnota: 4,1.Pevnosť v ohybe (N/mm2): Boli použité 4 vzorky Modifikátora 300.

Údaje tu uvedené sú určené iba pre Vašu informáciu a sú pokladané za spoľahlivé. Avšak, DBS LTD nenesie zodpovednosť za žiadne výsledky získané osobami, na ktorých metódach DBS LTD nemá kontrolu. Užívateľ zodpovedá za vhodnosť použitia výrobkov fy DBS, resp. výrobných metód tu uvedených, na určitý účel. V zmysle vyššie uvedeného , DBS LTD odmieta výslovne všetky záruky, výslovné alebo implicitné, vrátane záruk obchodovateľnosti a vhodnosti pre špecifický účel, vznikajúce z predaja alebo použitia DBS LTD výrobkov. DBS LTD ďalej odmieta akúkoľvek zodpovednosť za následné alebo náhodné škody akéhokoľvek druhu, vrátane ušlého zisku.

 

Flex C Ment’s™ OVERLAY MIX™ (Podlahová zmes)

Názov výrobku: Flex-C-Ment™ Overlay Mix 
Veľkosť balenia: 27,2 kg vrecia 

Popis:
Tento výrobok sa používa pre interiéry a exteriéry, príjazdové cesty, terasy, deky a podlahy. Táto vysoko hustá, extra jemná zmes je vyrobená pre dlho trvajúcu ochranu proti erózii a vysokej záťaži. 

Pred použitím:
Pred použitím je potrebné skontrolovať všetky olupujúce sa plochy, nečistoty, odlupujúce sa nátery, prach, kúsky betónu, apod. Všetky takéto voľné častice musia byť odstránené z povrchu. Na odstránenie mastnoty použite účinný odmasťovač. Pleseň (alebo riasy) na malej ploche je možné zvyčajne odstrániť použitím bielidla a drôtenej kefy. Väčšie plochy je potrebné vyčistiť najskôr pomocou bielidla a potom umyť tlakovým postrekovačom.

Strojové miešanie:
Na každé vrece výrobku Overlay Mix, pridajte cca 3,5 - 4 litre čistej vody.

Upozornenie! DOLEŽITÉ! PREČÍTAJTE PRED POUŽITÍM! 
Tento výrobok obsahuje Portlandský cement. Kontakt s cementom, čerstvo namiešaným betónom alebo maltou môže spôsobiť popáleniny. Vyhnite sa priamemu kontaktu s kožou. Pri prípadnom zasiahnutí kože rýchlo omyte kožu priamo alebo cez nasiaknuté oblečenie. V prípade, že tento výrobok popáli kožu, ihneď navštívte lekára. V prípade kontaktu s očami, okamžite vypláchnite vodou a konzultuje s lekárom. Tento výrobok môže obsahovať silicu. Silicový prach pri vdýchnutí môže spôsobiť respiračné alebo iné zdravotné problémy. Dlhšia inhalácia môže zapríčiniť neskoršie poškodenie pľúc, vrátane silikózy – pľúcnej fibrózy, prípadne rakovinu. Pri manipulácii s týmto výrobkom odporúčame použitie proti prachovej masky, ochranu očí a gumené čižmy a rukavice.
UDRŽUJTE MIMO DOSAHU DETÍ!

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE OVERLAY MIX G: 
Testy čerstvej a pevnej - tuhej malty boli vykonané v rozsahu pre počiatočné testy typu výrobkov podľa požiadaviek normy SIST EN 13813:2003. Testovacie postupy boli v súlade s normami radu SIST EN 1015 a radu SIST EN 13892, ako aj s normami SIST EN 1062 - 3. Výsledky testovania boli vyhodnotené v súlade s kritériami normy SIST EN 13813:2003 pre stierkové materiály s cementovým spojivom.

Skladovateľnosť: 6 mesiacov pod podmienkou vhodných skladovacích podmienok. 


Flex C Ment’s™ PRIMER 100TM (Kontaktný náter)

Názov výrobku: Flex-C-Ment™ Primer 100 
Veľkosť balenia: 18-litrové vedrá 

Výrobca: 
DBS Ins. Taah. Kim. San. Tic. Ltd. Sti. 
Kancelária: 
Bagdat Cad No:198/1 Maltepe-Istanbul, TURKEY 
Ph. +90(216) 457 80 47 Fax: +90(216) 457 80 46 
Výrobný závod: 
Akse Mah. 470.Sok. 6 No’lu Fabrika Gebze-Kocaeli, TURKEY 
Ph. +90(262) 744 96 32 Fax: +90(262) 744 27 14 
www.dekorbeton.com 

Popis výrobku: 
Flex-C-Ment’s™ Primer je navrhnutý a vyrobený tak, aby dokázal natrvalo priľnúť nový betón k pôvodnému, nepoškodenému povrchu. Dokáže spojiť, prilepiť nový betón aj k nedokonalému povrchu, ako napr. namaľované, glazované - leštené, zaliate alebo vlhké plochy. Je bielej farby a schne číry. Po zaschnutí je nehorľavý, odolný proti alkaloidom z muriva a cementových materiálov a vyhovujúci VOC. Flex-C-Ment™ Primer možno použiť na aplikáciu v interiéri alebo exteriéri. Aplikuje sa pomocou kefy alebo valčeka. 

Použitie:
Flex-C-Ment’s™ Primer dokáže prilepiť – spojiť cementové materiály k betónu, omietke, murivu, sadrokartónu, drevu a rôznym nedokonalým povrchom. Flex-C-Ment’s™ Primer je určený na lepenie povrchov, vrátane navarených vrstiev, protektorovanie existujúceho betónu, vyrovnávanie/opravu hrboľatého alebo zdeformovaného betónu,  prelakovaných, resp. premaľovaných alebo zaliatych povrchov.
 
Pred použitím:
Pred použitím je potrebné skontrolovať všetky olupujúce sa plochy, nečistoty, odlupujúce sa nátery, prach, kúsky betónu, apod. Všetky takéto voľné častice musia byť odstránené z povrchu. Na odstránenie mastnoty použite účinný odmasťovač. Pleseň (alebo riasy) na malej ploche je možné zvyčajne odstrániť použitím bielidla a drôtenej kefy. Väčšie plochy je potrebné vyčistiť najskôr pomocou bielidla a potom umyť tlakovým postrekovačom. Možno aplikovať pomocou kefy alebo kotúča. Nanášajte rovnako ako hrubšiu vrstvu náteru.

OBMEDZENIA:
Nepoužívajte, resp. neaplikujte na zamrznuté alebo ľadom pokryté povrchy. Neaplikujte v prípade, že teplota okolitého vzduchu alebo povrchu klesla pod bod mrazu, resp. ak sa očakáva pokles teploty pod 5°C v priebehu 4-8 hodín.
Chráňte Flex-C-Ment™ Primer pred mrazom. 


Flex C Ment’s™ REPAIR MIX (Reparačná zmes)

Detaily výrobku:
Kód výrobku: FCMRM 
Obchodné meno: FLEX-C-MENTTM Repair Mix /Reparačná zmes/
Číslo tovaru: 00012 
Použitie substancie/príprava: zmes na cementovej báze 

Výrobca/Dodávateľ:
DBS Insaat Taah Kimya San ve Tic Ltd Sti 
Akse Mah 471 Sok No.15 Cayirova / Gebze – KOCAELI /TURKEY 
Tel : +90 262 744 96 32 
Fax : +90 262 744 27 14 
e-mail : info@dekorbeton.com 

Popis výrobku:
Tento výrobok sa používa na aplikácie Flex-C-MentTM Wall a Overlay Mix na vyplnenie a vyfarbenie prípadných vlasových trhlín spôsobených určitými negatívnymi vplyvmi životného prostredia, ako aj puklín v dôsledku napínania pri lisovaní suchých materiálov. Tento produkt je zmesou na báze cementu, obsahujúcou špeciálne prísady.. Pred použitím, vymiešajte výrobok s mixovaným Modifikátorom 300 (F-M300) na pastu podľa inštrukcií v manuáli pre užívateľa.
 
Výstraha! DOLEŽITÉ! PREČÍTAJTE PRED POUŽITÍM!
Tento výrobok obsahuje Portlandský cement. Kontakt s cementom, čerstvo namiešaným betónom alebo maltou môže spôsobiť popáleniny. Vyhnite sa priamemu kontaktu s kožou. Pri prípadnom zasiahnutí kože rýchlo omyte kožu priamo alebo cez nasiaknuté oblečenie. V prípade, že tento výrobok popáli kožu, ihneď navštívte lekára. V prípade kontaktu s očami, okamžite vypláchnite vodou a konzultuje s lekárom. Tento výrobok môže obsahovať silicu. Silicový prach pri vdýchnutí môže spôsobiť respiračné alebo iné zdravotné problémy. Dlhšia inhalácia môže zapríčiniť neskoršie poškodenie pľúc, vrátane silikózy – pľúcnej fibrózy, prípadne rakovinu. Pri manipulácii s týmto výrobkom odporúčame použitie proti prachovej masky, ochranu očí a gumené čižmy a rukavice.
UDRŽUJTE MIMO DOSAHU DETÍ! 

Údaje tu uvedené sú určené iba pre Vašu informáciu a sú pokladané za spoľahlivé. Avšak, DBS LTD nenesie zodpovednosť za žiadne výsledky získané osobami, na ktorých metódach DBS LTD nemá kontrolu. Užívateľ zodpovedá za vhodnosť použitia výrobkov fy DBS, resp. výrobných metód tu uvedených, na určitý účel. V zmysle vyššie uvedeného , DBS LTD odmieta výslovne všetky záruky, výslovné alebo implicitné, vrátane záruk obchodovateľnosti a vhodnosti pre špecifický účel, vznikajúce z predaja alebo použitia DBS LTD výrobkov. DBS LTD ďalej odmieta akúkoľvek zodpovednosť za následné alebo náhodné škody akéhokoľvek druhu, vrátane ušlého zisku.

 

Flex C Ment’s™ UNDERLAY MIX (Podkladová zmes)

Detaily výrobku: 
Kód výrobku: FCMUMX 
Obchodný názov: FLEX-C-MENTTM Underlay Mix 
Číslo tovaru: 00004
Použitie substancie/príprava: Cement based light weight mortar 

Výrobca/Dodávateľ:
DBS Insaat Taah Kimya San ve Tic Ltd Sti 
Akse Mah 471 Sok No.15 Cayirova / Gebze – KOCAELI /TURKEY 
Tel : +90 262 744 96 32 
Fax : +90 262 744 27 14 
e-mail : info@dekorbeton.com 

Pred použitím:
Pred použitím je potrebné skontrolovať všetky olupujúce sa plochy, nečistoty, odlupujúce sa nátery, prach, kúsky betónu, apod. Všetky takéto voľné častice musia byť odstránené z povrchu. Na odstránenie mastnoty použite účinný odmasťovač. Pleseň (alebo riasy) na malej ploche je možné zvyčajne odstrániť použitím bielidla a drôtenej kefy. Väčšie plochy je potrebné vyčistiť najskôr pomocou bielidla a potom umyť tlakovým postrekovačom.

Vlastnosť                                                           Merania       Testovací postup
Konzistencia – skúška kvapalnosti (mm)               187              SIST EN 1015-3
Objemová hmotnosť sušiny (kg/m3)                      1470            SIST EN 1015-6
Obsah vzduchových bublín (vol. %)                       21,5            SIST EN 1015-7
Koeficient absorpcie kapilárnej vody Cm (kg/m²)     0,1              SIST EN 998-1
Adhézna sila - priľnavosť                                      1,1     
Pevnosť v tlaku (N/mm2 )                                     14               CS IV³6

Výstraha! DOLEŽITÉ! PREČÍTAJTE PRED POUŽITÍM!
Tento výrobok obsahuje Portlandský cement. Kontakt s cementom, čerstvo namiešaným betónom alebo maltou môže spôsobiť popáleniny. Vyhnite sa priamemu kontaktu s kožou. Pri prípadnom zasiahnutí kože rýchlo omyte kožu priamo alebo cez nasiaknuté oblečenie. V prípade, že tento výrobok popáli kožu, ihneď navštívte lekára. V prípade kontaktu s očami, okamžite vypláchnite vodou a konzultuje s lekárom. Tento výrobok môže obsahovať silicu. Silicový prach pri vdýchnutí môže spôsobiť respiračné alebo iné zdravotné problémy. Dlhšia inhalácia môže zapríčiniť neskoršie poškodenie pľúc, vrátane silikózy – pľúcnej fibrózy, prípadne rakovinu. Pri manipulácii s týmto výrobkom odporúčame použitie proti prachovej masky, ochranu očí a gumené čižmy a rukavice.

UDRŽUJTE MIMO DOSAHU DETÍ!

Údaje tu uvedené sú určené iba pre Vašu informáciu a sú pokladané za spoľahlivé. Avšak, DBS LTD nenesie zodpovednosť za žiadne výsledky získané osobami, na ktorých metódach DBS LTD nemá kontrolu. Užívateľ zodpovedá za vhodnosť použitia výrobkov fy DBS, resp. výrobných metód tu uvedených, na určitý účel. V zmysle vyššie uvedeného , DBS LTD odmieta výslovne všetky záruky, výslovné alebo implicitné, vrátane záruk obchodovateľnosti a vhodnosti pre špecifický účel, vznikajúce z predaja alebo použitia DBS LTD výrobkov. DBS LTD ďalej odmieta akúkoľvek zodpovednosť za následné alebo náhodné škody akéhokoľvek druhu, vrátane ušlého zisku.

 

Flex C Ment’s™ WALL MIX™  (STENOVÁ ZMES)

Názov výrobku: 
Flex-C-Ment™ Wall Mix 
Veľkosť balenia: 22,7 kg vrecia 

Popis: 
Flex-C-Ment™ Wall Mix je ľahký produkt špeciálne navrhnutý tak, aby zdôrazňoval štruktúru skál a ozdobných kameňov, resp. ostatných dizajnov s neuveriteľnou hrúbkou na zvislých plochách. 

Pred použitím:
Pred použitím je potrebné skontrolovať všetky olupujúce sa plochy, nečistoty, odlupujúce sa nátery, prach, kúsky betónu, apod. Všetky takéto voľné častice musia byť odstránené z povrchu. Na odstránenie mastnoty použite účinný odmasťovač. Pleseň (alebo riasy) na malej ploche je možné zvyčajne odstrániť použitím bielidla a drôtenej kefy. Väčšie plochy je potrebné vyčistiť najskôr pomocou bielidla a potom umyť tlakovým postrekovačom.

Strojové miešanie:
Na každé vrece výrobku Wall Mix pridajte cca 7,5 - 8 litrov ČISTEJ VODY!.

Výstraha! DOLEŽITÉ! PREČÍTAJTE PRED POUŽITÍM!
Tento výrobok obsahuje Portlandský cement. Kontakt s cementom, čerstvo namiešaným betónom alebo maltou môže spôsobiť popáleniny. Vyhnite sa priamemu kontaktu s kožou. Pri prípadnom zasiahnutí kože rýchlo omyte kožu priamo alebo cez nasiaknuté oblečenie. V prípade, že tento výrobok popáli kožu, ihneď navštívte lekára. V prípade kontaktu s očami, okamžite vypláchnite vodou a konzultuje s lekárom. Tento výrobok môže obsahovať silicu. Silicový prach pri vdýchnutí môže spôsobiť respiračné alebo iné zdravotné problémy. Dlhšia inhalácia môže zapríčiniť neskoršie poškodenie pľúc, vrátane silikózy – pľúcnej fibrózy, prípadne rakovinu. Pri manipulácii s týmto výrobkom odporúčame použitie proti prachovej masky, ochranu očí a gumené čižmy a rukavice.
UDRŽUJTE MIMO DOSAHU DETÍ!

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE:
WALL MIX G 
Uvedené výsledky testov boli vykonané v súlade s požiadavkami normy  SIST EN 998 - 1:2004. Testovacie postupy zodpovedajú normám radu SIST EN 1015. Výsledky testov boli vyhodnotené podľa kritérií normy SIST EN 998-1:2004 GP platnej pre univerzálnu, viacúčelovú maltu. Skladovateľnosť: 6 mesiacov pri dodržaní vhodných skladovacích podmienok